Modele de contracte de valoare mică

Contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indiquer mai sus, sunt lovite de nulitate. · Bunuri și servicii-minim o ofertă calificată;. b) 4 zile înainte de Data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul licitaţiei restrânse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;. . a) 6 zile înainte de Data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în Care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decat pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) Al Legii 131/2015 privind achizițiile publice; Potrivit PCT. 24 DIN Hotărâre Guvernul Nr. 665 DIN 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare Mică, Autoritatea contractantă este obliată să întocmească şi să prezinte Annual, pînă la Data de 1 fevarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii publice o Dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare Mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă. Cererea ofertelor de prețuri fără PubliCare în BAP: codurile CPV pot fi găsite PE pagina web a Agenției Achiziții publice, rubrica CPV https://tender.gov.md/ro/cpv-ro. • Bunuri și servicii-20 zile < 2 300 000 ≥ 35 zile; Calcularea valorii estimative a unui contrat se bazează PE valoarea spre plată fără taxons PE valoare adăugată, estimată de către Autoritatea contractantă, conformez prevederilor art. 4 (1) Al Legii Nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformez-vous à l`art. 69 alin. (11) Al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, după adoptarea deciziei de atribuire, Dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, Autoritatea contractantă are dreptul de a Anula DIN motive întemeiate Decizia de atribuire cu reluarea procedurii de Evaluare. Se consideră motive întemeiate cazurile în Care situațiile indiquer la art. 69 alin. (6) allumé. a), b) și e) au fost STABILITE arrière-pensée adoptării deciziei de atribuire. a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decat cele menționate la lit. c) – pana la 200 000 lei; Conformez-vous à l`art.

69 alin. (3) și (4) Al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, la ETAPA examinării, evaluării şi comparării ofertelor, Autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, Dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplet, sau, după caz, documentele justificatif aferente duae. Autoritatea contractantă nu va admite modificări ALE ofertei, inclusiv ALE prețului EI, ce AR face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea. . Astfel, în măsura în Care clarificările sunt sollicitate în timp util, răspunsurile autorităţii contractante la aceste sollicitări trebuie să fie publiez în SIA “RSAP” și transmise opérateurs economici Care au Depus cereri de participare nu mai târziu de: • Servicii sociale și Alte servicii specifice énumérer în Anexa Nr.